O projektu

Základní informace o projektu

Celý název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm
Zkrácený název projektu: MAP+
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000501
Příjemce projektu: Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
Partner projektu: Sdružení Mikroregion Rožnovsko
Realizace projektu: 24 měsíců – 1.6.2016 – 31.5.2018
Rozpočet projektu: 5 762 428 Kč
Finanční zajištění projektu: projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

Co je to MAP?

MAP je Místní akční plán vzdělávání, zaměřený prioritně na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Projekty MAP jsou realizovány na území obcí s rozšířenou působností.

Přínosy realizace MAP

 • Vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry ve vzdělávání
 • Zkvalitnění vzdělávání v místních mateřských a základních školách
 • Řízený rozvoj dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže

Cíle MAP

Hlavním cílem projektu Místního akčního plánování na Rožnovsku je zlepšit úroveň a kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je rozvinout, posílit a zkvalitnit nastartovaný systém spolupráce mezi zřizovatelem, školami, vzdělávacími zařízeními, poskytovateli neformálního a volnočasového vzdělávání a dalšími partnery. Na základě této spolupráce vznikne dohoda, která bude definovat největší problémy v území a bude navrhovat jejich vhodné řešení. Participativním způsobem dojde k vytvoření jednoho Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Rožnov pod Radhoštěm.

Pro jeho zpracování bude definována celková vize rozvoje vzdělávání v území ORP Rožnov pod Radhoštěm, která bude navazovat na lokální strategii rozvoje základního vzdělávání. MAP se bude zabývat problematikou řízení a hodnocení kvality vzdělávání. MAP bude také řešit trvalý pedagogický rozvoj základních a mateřských škol, výměnu zkušeností mezi jednotlivými subjekty z cílové skupiny, rozvoj mimoškolního vzdělávání a jiné.

Proces tvorby MAP podpoří dlouhodobé systematické plánování ve školství a vzdělávání. Mimo jiné bude hotový MAP vytvářet i rámec pro vize rozvoje jednotlivých škol.

Klíčové aktivity

Projekt je sestaven z celkem pěti klíčových aktivit, které na sebe vzájemně navazují.

KA 01 Akční plánování

V rámci Aktivity budou provedeny v následující kroky a podaktivity:

1) Rozvoj partnerství

1.1. Ustanovení řídícího výboru

1.2. Pravidelná vzdělávací a informační setkávání ředitelů a zřizovatelů škol a dalších na vybraná témata

 

2) Dohoda o problémových oblastech a klíčových problémech

2.1. Analýza dostupných dat a existujících strategií (vč. výstupů dotazníkového šetření, výstupy analýzy potřeb investic u škol, apod.)

2.2. Zpracování analytické části MAP

2.3. Workshop(y) k určení problémových oblastí a klíčových problémů k řešení

2.4. Informování partnerů o výstupech

 

3) Akční plánování

3.1. Zpracování návrhu Strategického rámce MAP

3.2. Jednání řídícího výboru ke stanovení vize 2023

3.3. Workshopy k identifikaci dlouhodobých priorit

3.4. Schválení priorit, kontrola souladu investičních potřeb s návrhem Strategického rámce

3.5. Projednání návrhu Strategického rámce MAP s partnery a schválení Řídícím výborem Aktualizace Strategického rámce MAP: aktualizace kapitoly souladu investičních potřeb se Strategickým rámcem MAP

 

4) Budování znalostních kapacit

Zajišťování kurzů, workshopů a stáží zaměřených na vzdělávání a výměnu zkušeností v oblastech souvisejících s MAP jako např. inkluzivní vzdělávání, spolupráce s rodinou apod. Přesná náplň a forma budování znalostních kapacit bude určena na základě výstupů ostatních kroků této aktivity a bude přesně reflektovat konkrétní potřeby subjektů v území ORP.

 

Výstupy aktivity:

– Řídící výbor MAP

– Strategický rámec MAP

– Akční roční plán včetně výběru aktivit pro dopracování logických rámců a výběru projektových záměrů pro přípravu projektů

– Schválený MAP včetně aktivit spolupráce a vzdělávání

– Hodnotící zprávy vzdělávacích aktivit

KA 02 Řízení MAP

Cílem této aktivity je zároveň s tvorbou MAP vytvořit funkční strukturu k jeho naplňování a řízení. Pro vytvoření tohoto systému pro řízení a naplňování opatření MAP bude vytvořen:

1) projektový realizační tým,

2) řídící výbor MAP,

3) pracovní skupiny na konkrétní témata.

Řídící výbor MAP složený z klíčových osobností působících v území bude nositelem a propagátorem MAP na území ORP Rožnov pod Radhoštěm. V průběhu projektu budou dále identifikovány a oslovovány cílové skupiny v území s cílem motivovat je k zapojení se do dalších struktur partnerství, které bude tvořeno systémem pracovních skupin a bude vycházet z metodiky MAP a konkrétních potřeb daného území. V rámci této aktivity bude navržen a vytvořen systém zapojení cílových skupin a veřejnosti, do partnerství. Použité formy budou vyhodnoceny a zkušenosti průběžně zapracovávány a sdíleny.

V prvních měsících projektu budou vytvořeny komunikační mechanismy uvnitř MAP. Bude vytvořena propagační strategie MAP směrem k široké veřejnosti za účelem jejího co nejširšího zapojení, která bude obsahovat způsoby přenosu informování, způsoby a termíny přijímání podnětů a připomínek, způsoby a termíny pro vypořádání připomínek, techniky pro poskytování zpětné vazby.

Výstupem této klíčové aktivity je:

1) aktualizovaný seznam všech relevantních aktérů ve vzdělávání dětí a mládeže do 15 let (a to jak školního, předškolního tak i mimoškolního vzdělávání),

2) popsaný a v praxi implementovaný systém zapojení cílových skupin,

3) Řídící výbor MAP.

Aktivita bude realizována v průběhu celého projektu, v souladu s harmonogramem.

KA 03 Realizace plánu (MAP+)

V rámci této aktivity budou realizovány následující podaktivity:

1) Zajištění podmínek pro digitální vzdělávání

Využití přenosných zařízení (netbooky, tablety, smartphony) umožňuje zavádění inovací do vzdělávání, zvyšuje motivaci žáků a rozvijí jejich dovednosti při využívání ICT. V neposlední řádě umožňuje rovný přístup k ICT a digitálnímu vzdělávání i pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Cílem této aktivity bude zpracovaná studie za každou základní školu v ORP, která bude obsahovat: analýzu současného stavu počítačové sítě, připojení na wi-fi, výpočetní a multimediální techniky, návrh na technické řešení umožňující bezproblémové využití přenosných zařízení ve výuce a jejich návaznost na současnou výpočetní techniku multimediální zařízení, které školy v současnosti používají při výuce předpokládaný finanční rámec navrženého technického řešení.

 

2) Optimalizace systému stanovení provozního příspěvku ZŠ

Kvalitní vzdělávání nelze zabezpečit bez dostatečné úrovně zázemí, které školy k výuce potřebují. Z dostupných informací je známo, že zřizovatelé ZŠ v ORP Rožnov p. R. stanoví provozní příspěvek podle různých hledisek. Cílem této aktivity je zanalyzovat způsob stanovení provozního příspěvku ZŠ u jednotlivých zřizovatelů a navrhnout transparentní systém stanovení finanční příspěvek města/obce základním školám podle jednotných pravidel s přihlédnutím k objektivním požadavkům jednotlivých ZŠ vyplývajících z jejich specifických podmínek a stabilizovat jeho výši na delší časové období. Nastavením jednotných pravidel umožní ředitelům ZŠ dlouhodoběji plánovat opatření na zkvalitnění vybavení škol a celého zázemí pro vzdělávání, aniž by museli mít obavy ze zajištění základního provozu školy. Výstupem bude zpracovaný návrh stanovení provozního příspěvku ZŠ v rámci ORP Rožnov p. R.

KA 04 Evaluace

Cílem této klíčové aktivity je průběžně vyhodnocovat úspěšnost postupů používaných k vytváření partnerství a funkčnost a kvalitu partnerství samotného. Výstupy vyhodnocování budou průběžně zapracovávány do projektu a používané postupy budou modifikovány a upravovány na základě výstupů evaluace.

Evaluace v rámci projektu bude probíhat dle metodiky pro vnitřní evaluaci MAP, kterou vydá ŘO OP VVV. Evaluace se bude zaměřovat na zhodnocení spolupráce, postupů a vyhodnocení prací směřujících k dětem ohrožených školním neúspěchem a předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Další oblastí evaluace bude vyhodnocení akčního ročního plánu jeho výsledků a dopadů na MAP.

 

Evaluace bude rozdělena na vnitřní a vnější.

 

 1. Vnitřní evaluace:

Pro evaluaci budou využity standardní evaluační postupy zahrnující strukturované rozhovory se zástupci cílových skupin a klíčových organizací působících ve vzdělání, dotazníková šetření a skupinové diskuse. V průběhu úvodní fáze projektu bude zpracován evaluační plán, který bude specifikovat konkrétní metody a harmonogram evaluace. Evaluaci bude provádět projektový tým ve spolupráci s řídícím výborem. Do evaluace budou dále zapojeni specialisté v oblasti školství. Evaluační zprávy bude připravovat realizační tým a schvalovat řídící výbor.

 

 1. Vnější evaluace:

Bude poskytnuta případná součinnost při provádění vnější evaluace ze strany ŘO OP VVV. Výstupem aktivity budou průběžné evaluační zprávy a závěrečná evaluační zpráva.

 

KA 05 Řízení projektu

V rámci této aktivity bude projekt zajištěn po administrativní a odborné stránce. Za realizaci projektu bude odpovědný realizační tým projektu. Realizační tým projektu je složen z odborných a administrativních pracovníků. Odbornou část týmu tvoří koordinátor MAP společně s metodikem/facilitátorem a odborným garantem v oblasti školství. Administrativní záležitosti projektu zajistí finanční a administrativní manažer ve spolupráci s asistentem/asistentkou manažera. Složení realizačního týmu je detailněji popsáno v záložce realizační tým.

 

REALIZACE PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ VÝSTUPY

Tvorba a realizace Místního akčního plánu vzdělávání  respektuje základní principy komunitního projednávání. Tento postup umožňuje

 • aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života místního společenství,
 • aby přijímaná usnesení odpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu,
 • aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost.

Realizací projektu dojde k navázání kontaktů a k zahájení spolupráce aktérů ve vzdělávání. Vzniknou nová partnerství, která podpoří rozvoj nových vzdělávacích aktivit.

Všechny cílové skupiny se mohou účastnit výměn zkušeností a vzdělávacích akcí. Vedoucí pracovníci škol, školských zařízení a zřizovatelé budou navíc podpořeni tematickými setkáními a praktickými výměnami zkušeností zaměřenými na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání, trvalý pedagogický rozvoj celé školy.

V první části projektu bude na základě známých statistických dat, agregovaných dotazníků MŠMT a vlastního dotazníkového šetření zpracována analytická část Místního akčního plánu. Zároveň budou vymezeny problémové a klíčové oblasti vzdělávání. Na jejich základě bude zpracována SWOT-3 analýza pro prioritní oblasti v území, což umožní vytvořit Strategický rámec MAP do roku 2023, který bude mimo jiné obsahovat investiční i neinvestiční priority škol a organizací neformálního a zájmového vzdělávání.

V druhé etapě projektu bude vytvořen soubor aktivit, které povedou ke konkrétnímu řešení místních problémů v dohodnutých prioritách, tzv. Místní akční plán.

Na realizaci výstupů se podílí zejména následující aktéři z oblasti vzdělávání:

 • pedagogičtí pracovníci
 • vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
 • pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • rodiče dětí a žáků,
 • starostové obcí
 • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
 • veřejnost

Celý projekt Místního akčního plánu vzdělávání funguje na principu otevřenosti, ke spolupráci se mohou připojovat další zástupci aktérů vzdělávání i široké veřejnosti. Cílem je začlenit do projednávacího procesu všechny aktivní zájemce, klíčové osoby a širokou veřejnost z místního společenství.